Contacteer ons: 058 53 38 33

IWVA

> Nieuws

IWVA ontvangt subsidies voor natuurbeheer

Wie al eens ging wandelen of fietsen door De Doornpanne of de Krakeelduinen zal het met de volgende uitspraak eens zijn. IWVA beheert natuurgebieden van topkwaliteit waar het heerlijk is om te ontspannen. Op het eerste gezicht lijkt al die natuurpracht vanzelfsprekend. De grillige vormen van de duinen met struweel van duindoorn, het bos met zijn oude bomen en de graslanden met grote grazers lijken er altijd te zijn geweest en ook voor altijd te blijven. Niets is echter minder waar. In het verleden werden op grote schaal uitheemse en woekerende plantensoorten aangeplant om het duinzand te fixeren. Daarnaast ontsnappen ook vandaag de dag nog vele woekerende planten uit tuinen. Mochten we niks ondernemen en de natuur haar gang laten gaan, dan zou ons gekende duinlandschap elk jaar wat meer ingenomen worden door deze zogenaamde invasieve exoten. De duinen zouden op grote schaal overgaan in een monotoon, soortenarm en onnatuurlijk bos en het struweel zou ook stilaan verstikt worden en veel van zijn diversiteit verliezen. Gelukkig wordt er hard gewerkt om onze mooie gebieden te beschermen. IWVA diende twee aanvragen in voor projectsubsidies die onlangs werden goedgekeurd.

In De Doornpanne zal IWVA haarden van Amerikaanse vogelkers, gewone esdoorn, mahonie en witte en grauwe abeel in kaart brengen en verwijderen. De kartering zal gedetailleerd uitgevoerd worden aan de hand van gps-coördinaten. Nadien worden deze exoten nauwgezet verwijderd over een periode van drie jaar. Er zal ook intensief gecontroleerd worden op eventuele hergroei. De focus van dit project is het herstel van duinstruweel. Daarnaast zal ook een poel geruimd worden in functie van de kamsalamander, de rugstreeppad en habitattype ‘wateren met kranswiervegetaties’. De subsidie voor dit project bedraagt maximaal 43 799,35 euro en komt ten laste van het MINA-fonds van de Vlaamse Gemeenschap en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Mahonie
(Mahonia aquifolium)
Mahonie
Amerikaanse vogelkers
(Prunus serotina)
Amerikaanse vogelkers
Witte abeel
(Populus alba)
Witte abeel

In de Krakeelduinen in De Panne zal IWVA de extensieve schapenbegrazing uitbreiden en zullen in de bosranden exotische bomen en struiken zoals mahonie, witte abeel en gewone esdoorn worden verwijderd om verbossing van de duinen tegen te gaan. Het doel van dit project is het herstel en de verbetering van de habitattypes ‘vastgelegde duinen’ en ‘duinstruweel’. IWVA ontvangt maximaal 85 465,54 euro van het MINA-fonds van de Vlaamse Gemeenschap en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

04.12.2020
Terug naar het nieuwsoverzicht